وب سایت شخصی مهدی نوری امیری

 • امروز جمعه 4 تیر 1400
 •  
   
  محل کنونی شما:
   
   
   
   
   
   

  موعود

  موعود باوری

  مقدّمه.

  مسأله‌ی موعودباوری و ظهور منجی به خاطر ابعاد متعدد آن از منظرهای مختلف و زوایای گوناگون قابل بررسیاست. میتوان آن را از جنبه‌های اعتقادی، تاریخی، اجتماعی و... مورد بررسی قرار داد. نوع روی‌کرد به مسأله و تعیین حوزه‌ی بحث و زاویه‌ی دید برای اتّخاذ روش مناسب با آن حوزه و به دست آوردن نتایج صحیح و پرهیز از اشتباه ضرورت دارد.

  آنچه در این کتاب ارایه میشود، نگاه به منجی از منظر اعتقادی است. این نگاه، حوزه‌ای گسترده دارد و  نسبت به دیگر روی‌کردها به خاطر مبنایی بودن آن از نقشی مهمتر و اهمیتی بالاتر برخوردار است. ولی این نوشته در این جهت حرکت می‌کند تا به اجمال و اختصار، به پایگاه اعتقادی آن، در شرایع و اقوام اشاره نماید.

  ادامه مطلب

  موعود باوری در میان مذاهب، اقوام و ملل دنیا

  موعود باوری و منجی گرایی وانتظار منجی"فوتوریسم" «futurism»:( اعتقاد به دوره آخر الزمان و انتظار ظهور منجی غیبی و مصلح جهانی و بزرگ) عقیده‌ای است‌که درهمه‌ی کیش‌های آسمانی (یهود، زرتشت، مسیحیت و... ) و مدعیان نبـوت عموماً وحتی بسیاری ‌از مکاتب بشری و دیـن اسلام خصوصاً به مثابه یک اصل‌مسلم مورد قبول واقع شده است.

  ادامه مطلب

  طول عمر موعود

  در مبحث قبلی مسأله موعود گرائی درمیان ادیان و مذاهب و ... دنیا بـه طور مبسوط آمده کـه تقریباً همه معتقدند : قبل از اینکه جهان پایان پذیرد منجی‌ای ظهور خواهد نمود که جهان را اصلاح کرده و ... ؛ بسیاری ازاین اقوام وملل‌و... معتقدندکه منجی آنان عمری طولانی دارد و مدتی پس ازظهور او جهان به پایان می‌رسد.

  ادامه مطلب

  رجعت

  یکی از مباحثی که از دیر باز پیرامون آن سخن گفته شده و پیوسته مورد نقد و ایراد از یکسو ، و پاسخگوئی و دفاع از سوی دیگر بوده ، مساله «رجعت » است. بدین معنی که برخی از آیات قرآن شریف وروایات منقول از خاندان رسالت از بازگشت گروهی از انسان‌ها به دنیا پیش از بر پائی رستاخیز گزارش می‌دهند ، و پیروان آئین تشیع نیز آن را پذیرفته و یقین به وقوع چنین رویدادی دارند.

  ادامه مطلب

  منابع و مآخذ

  منابع و مآخذ

   
  1. قرآن
  2. نهج البلاغه، (1379ش)، ترجمه: محمد دشتي، قم، انتشارات مشهور، چ3
  3. -----------، عون المعبود علي سنن ابي داوود، (1399ق)، بيروت، دارالفکر
  4. ابراهيم، عليرضا، (1381ش)، مهدويت در اسلام و زرتشت، تهران، انتشارات باز
  5. ابن ابي‌الحديد، عبدالحميد بن هبه‌الله، (1387ق)، شرح نهج‌البلاغه، تحقيق : محمد ابوالفضل ابراهيم، قاهره، دار احياء الکتب العربيه
  6. ابن اثير، عزالدين، (1385ق)، الکامل في‌التاريخ، بيروت، دارصادر و دار بيروت
  7. ابن اثير، عزالدين، (بي تا)، جامع‌الاصول، بيروت ، داراحياءالتراث العربي
  8. ابن جمعه(عروسي حويزي)، عبدالعلي، (1415ق)، تفسير نورالثقلين، تصحيح و تعليق: سيد هاشم رسولي محلاتي، قم، مؤسسه اسماعيليان، چ چهارم
  9. ابن کثير، اسماعيل بن عمر، (1420ق)، تفسيرالقران‌العظيم، تحقيق : سامي بن محمد السلامه، بي‌جا، دارالطيبه، چ2
  ادامه مطلب